Konferencja

Program Seminarium:
Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34

20 IX 2013

OTWARCIE SEMINARIUM 9.30 – 10.00
ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 9.30 – 10.00
ERÖFFNUNG DES SEMINARS 9.30-10.00

CZĘŚĆ I (Historia badań) 10.00-11.50
ЧАСТИНА І (Історія досліджень) 10.00-11.50
TEIL I (Forschungsgeschichte) 10.00-11.50

Marcin Wołoszyn 10.00 – 10.25
-Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych – główne założenia projektu NPRH
Марцін Волошин
-Золоте яблуко польської археології. Комплекси городищ у Чермні і Ґрудку (Червенські гради): хронологія і функції у світлі попередніх і верифікаційних досліджень (головні засади проекту Національної програми розвитку гуманістики)
Marcin Wołoszyn
-Der goldene Apfel der polnischen Archäologie. Die Burganlagen in Czermno und Gródek (Červenische Burgen) – Chronologie und Funktion im Lichte der alten und neuen Grabungen. Schwerpunkte des neuen Forschungsprojektes

Katarzyna Błachowska 10.25 – 11.00
-Grody Czerwieńskie w historiografii polskiej do roku 1939 - zarys problematyki
Катажина Блаховська
-Червенські гради у польській історіографії до 1939 р.: нарис проблематики
Katarzyna Błachowska
-Die Červenischen Burgen in der polnischen Historiographie bis 1939 – Forschungsüberblick

Marcin Wołoszyn 11.00-11.25
-Problematyka Grodów Czerwieńskich w nauce polskiej lat 40-tych i 50-tych XX w.
Марцін Волошин
-Проблематика Червенських градів у польській науці 40-50-х років ХХ ст. Marcin Wołoszyn
-Die Červenischen Burgen in der polnischen Forschungsliteratur der 40er- und 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts

Aleksandr Musin 11.25-11.50
-Artemij Arcichovskij, starożytności Nowogrodu i archeologia Grodów Czerwieńskich (wykład po rosyjsku)
Александр Мусін
-Артемій Арциховський, новгородські старожитності та археологія Червенських градів(доповідь російською мовою)
Aleksandr Musin
-Artemij Arcichovskij, die Novgoroder Altertümer und die Archäologie der Červenischen Burgen (Vortrag auf Russisch)

PRZERWA 11.50 – 12.20
ПЕРЕРВА 11.50 – 12.20
PAUSE 11.50 – 12.20

CZĘŚĆ II (Historia, paleogeografia) 12.20 – 14.30
ЧАСТИНА ІІ (Історія, палеогеографія) 12.20 – 14.30
TEIL II (Geschichte, Paläogeographie) 12.20 – 14.30

Adrian Jusupović 12.20-12.45
-Grody czerwieńskie w średniowieczu. Możliwości badawcze
Адріан Юсупович
-Червенські гради в середньовіччі. Дослідницькі можливості
Adrian Jusupović
-Die Červenischen Burgen im Mittelalter. Forschungsperspektiven

Andrzej Janeczek 12.45-13.20
-Topografia Czermna i Gródka w świetle przekazu dawnych map (do XIX w.)
Анджей Янечек
-Топографія Чермна і Ґрудка за свідченнями давніх карт (до ХІХ ст.)
Andrzej Janeczek
-Die Topographie von Czermno und Gródek im Lichte historischer Karten (bis zum 19. Jahrhundert)

Tomasz Dzieńkowski 13.20 -13.35
-Wczesnośredniowieczne osadnictwo wzdłuż rzeki Huczwy - pomiędzy Czermnem a Gródkiem (Komunikat)
Томаш Дзєньковський
-Заселення берегів р. Гучви між Чермном і Ґрудком у ранньому середньовіччі (Повідомлення)
Tomasz Dzieńkowski
-Die frühmittelalterliche Besiedlung an der Huczwa zwischen Czermno und Gródek (ein Vorbericht)

Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski 13.35-14.10
-Wstępne wyniki badań środowiskowych w rejonie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Gródek i Czermno
Радослав Добровольський, Ян Родзік, Пшемислав Мрочек, Пьотр Заґурський
-Попередні результати досліджень природного середовища в районі ранньосередньовічних пам’яток Ґрудек і Чермно
Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski
-Umweltforschungen in der Region der frühmittelalterlichen archäologischen Fundstellen in Gródek und Czermno – ein Vorbericht

Łukasz Pospieszny 14.10 – 14.30
-Wstępne wyniki prospekcji geofizycznej w Czermnie
Лукаш Посьпєшний
-Попередні результати геофізичних досліджень у Чермні
Łukasz Pospieszny
-Geophysikalische Prospektion in Czermno – ein Vorbericht

PRZERWA OBIADOWA 14.30-16.15
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 14.30-16.15
MITTAGSPAUSE 14.30-16.15

CZĘŚĆ III (archeologia, antropologia) 16.15 – 18.20
ЧАСТИНА ІІІ (археологія, антропологія) 16.15 – 18.20
TEIL III (Archäologie, Anthropologie) 16.15 – 18.20

Jerzy Kuśnierz 16.15 – 16.40
-Średniowieczne cmentarzysko w Gródku nad Bugiem (badania w latach 1952 -1955)
Єжи Кусьнєж
-Середньовічний могильник у Ґрудку над Бугом (дослідження 1952-1955 рр.)
Jerzy Kuśnierz
-Das mittelalterliche Gräberfeld von Gródek am Bug (im Lichte der Forschungen der Jahre 1952-1955)

Sławomir Kozieł, Stanisław Gronkiewicz 16.40-17.05
-Antropologiczne badania cmentarzyska w Grodku na Bugiem. Stan badan, perspektywy
Славомір Козєл, Станіслав Ґронкєвіч
-Антропологічні дослідження могильника в Ґрудку над Бугом. Стан та перспективи вивчення
Sławomir Kozieł, Stanisław Gronkiewicz
-Das mittelalterliche Gräberfeld von Gródek am Bug – anthropologische Forschungen – die Perspektiven

Marcin Piotrowski 17.05-17.30
-Ceramika z Czermna. Problemy i perspektywy badań
Марцін Піотровський
-Кераміка із Чермна. Проблеми та перспективи досліджень
Marcin Piotrowski
-Die Keramik aus Czermno. Forschungsprobleme und Forschungsperspektiven

Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska 17.30 – 17.55
-Czermno 2013 – wyniki tegorocznych badań archeologicznych
Марцін Піотровський, Марцін Волошин, Івона Фльоркевіч, Конрад Ґрохецький, Патриція Піотровська
-Чермно 2013 – результати цьогорічних археологічних досліджень
Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska
-Czermno 2013 – die Ergebnisse der diesjährigen archäologischen Forschungen

Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Kuźniarska 17.55 – 18.20
-Czermno 2013 – wyniki tegorocznych badań antropologicznych
Барбара Квятковська, Катажина Кузьнярська
-Чермно 2013 – результати цьогорічних антропологічних досліджень
Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Kuźniarska
-Czermno 2013 – die Ergebnisse der diesjährigen anthropologischen Forschungendodał: Muzeum, dnia: 2013-09-09 15:02:01.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi